Privacy Policyi

Visual Fiber B.V., gevestigd aan Jean Monetpark 43 7336 BB Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement. 

Contactgegevens
Visual Fiber B.V.
Jean Monetpark 43
7336 BB Apeldoorn
+31 55 3034281
privacy@visualfiber.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Visual Fiber verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. 

Bezoekersgegevens 

 • IP-adres 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website 
 • Internetbrowser en apparaat type 

Sollicitatiegegevens 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Visual Fiber B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • Om uw sollicitatie te kunnen verwerken en u gegevens te delen met de manager die een vacature heeft. 
 • Om u op te nemen in een kandidatenlijst (portefeuille) indien u hiervoor toestemming hebt gegeven;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@visualfiber.eu, dan verwijderen wij deze informatie. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Visual Fiber B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Visual Fiber B.V.) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Visual Fiber B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Wil je van een bepaald persoonsgegeven weten hoe lang wij deze bewaren, neem dan contact met ons via privacy@visualfiber.eu

Delen van persoonsgegevens met derden
Visual Fiber B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Visual Fiber B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Visual Fiber B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Visual Fiber B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we analytische cookies, zodat wij kunnen zien hoe u op onze website bent gekomen, gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website(s) bezoekt, de pagina’s en onderdelen van de website(s) die u bezoekt (hoe lang, hoe vaak en in welke volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website(s). Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Visual Fiber B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@visualfiber.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek (binnen vier weken). Visual Fiber B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Visual Fiber B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@visualfiber.eu.

Scroll naar boven